ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Поттикнување социјална кохезија преку борбата со невработеноста

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Унапредување на заштитата на Човековите права

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Унапредување на благосостојбата на децата и борба против врсничкото насилство

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Практикување на активно и здраво стареење

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Поддршка на лицата со физичка и ментална попреченост

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Борба против родова дискриминација и поддршка на унапредување на позицијата на жените

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Олеснување на прифаќањето на мигранти и бегалци од страна на заедниците -приматели

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Подобрување на улогата на граѓанското општество и граѓанските организации

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Промовирање на современи системи за социјална заштита и социјални услуги
previous arrow
next arrow
Slider

НОВОСТИ

 • Тренинг работилница

  Тренинг работилница Тренинг работилница се одржа на 12.03.2018 година (понеделник) во Скопје во рамките на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“, финансиран од Европската Унија. На обуката учествуваа претставници од сите Повеќе
 • Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден!

  Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден! Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден, со оглед на тоа дека помина една година од официјалната регистрација! Повеќе
 • Нов проект: „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“

  Нов проект: „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“ КМОП неодамна доби нов проект финансиран од ЕУ во Македонија, насловен „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“. Овој тригодишен проект ќе биде имплементиран во соработка со Ромскиот Ресурсен Центар (МК). Повеќе
 • КМОП Скопје има нов директор

  КМОП Скопје има нов директор На 18.12.2017 на функција стапи новиот директор на КМОП Скопје Александар Ванчоски. Тој има дипломирано криминалистика и криминологија, а се стекнува со степен магистер на неколку Европски универзитети од областа на правото, човековите права и социјалниот развој. Ванчоски има остварено Повеќе
 • Повик за доставување предлози: Локални граѓански организации

  Повик за доставување предлози: Локални граѓански организации Ромскиот ресурсен центар (РРЦ) во соработка со Центарот за семејно и детско згрижување (KMOП) преку проектот: „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“ објавува: ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ За финансирање на Повеќе
 • 1

Тековни Проекти

Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд

Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд

Општата цел на проектот е да се зголеми активноста на лицата кај кои постои ризик од социјално исклучување од пазарот Повеќе
Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите

Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите

Овој проект е дизајниран да го поттикне процесот на градење посилно граѓанско општество за подобра заштита на правата на децата, Повеќе
 • 1

Унапредување на благосостојбата на децата и борба против врсничкото насилство

Во однос на правата на децата, Република Македонија ги има потпишано сите значајни меѓународни акти во оваа област, вклучувајќи ја и Конвенцијата на ООН за правата на детето. Во исто време, земјата направи значајни чекори кон унапредување на националното законодавство, со цел да обезбеди ефикасна заштита на правата на децата. И покрај подобрувањата на правната рамка, недоволно внимание се посветува на следење, систематско собирање и анализа на податоци во областа на правата на децата. Потребни се понатамошни напори за подобрување на здравјето и исхраната на децата, особено кај децата Роми. Потребни се дополнителни заложби за унапредување на образовната и социјалната инклузија на ранливите категории деца, особено на децата со попреченост. Децата со попреченост и децата од ромската заедница се мошне често предмет на стигматизација, дискриминација и сегрегација. Потребни се понатамошни напори во насока на обезбедување на национални институции со квалификуван персонал и соодветна инфраструктура неопходна за поддршка на процесот на инклузија.[1]

Покрај тоа, мерките и ресурсите за спречување на насилството врз децата сè уште се недоволни. Медијацијата и другите алтернативи на кривичната постапка во однос на малолетниците не се задоволителни, додека пак условите во воспитно-поправната установа за малолетници остануваат несоодветни. Ниту една полициска станица нема услови за притвор кои соодветствуваат на спецификите на малолетните престапници, додека пак редовна обука за професионалците кои работат во областа на малолетничка правда допрва треба да се воведе.


 Сумарно, главните предизвици во однос на заштитата на правата на децата вклучуваат:

 • маргинализација и стигматизација на децата од ранливи категории (особено децата со попреченост и ромските деца), како и нивната исклученост од формалниот образовен систем
 • недостаток на систематско собирање на податоци
 • недостаток на инфраструктура за поддршка на инклузија на деца со попреченост
 • дисфункционален систем за малолетничка правда и потреба од релевантни реформи
 • недостаток на мерки и ресурси за спречување на насилство врз децата
 • потреба за градење капацитети на надлежните институции

КМОП може активно да придонесе во адресирањето на горенаведените предизвици, имајќи го предвид долгогодишното искуство на организацијата во унапредувањето на благосостојбата на децата и заштитата на детските права, преку широк спектар на активности, вклучително: иновативни пристапи за намалување на осипувањето од училиште на ранливи категории деца; градење капацитети на мултидисциплинарни тимови професионалци во областа на детски права и концептот „правда за деца“ (child-friendly justice), како и активности против врсничко насилство. Во таа насока, значајно е да се спомене дека КМОП има развиено сеопфатна и иновативна иницијатива за сузбивање на врсничкото насилство во училиштата и онлајн просторот, со цел придонесување кон изнаоѓањето на долгорочно и одржливо решение за справувањето со овој феномен и исклучително негативните ефекти врз децата. Во рамките на овој проект насловен „Живот без заплашување“ (Live without Bullying), покрај другото е воспоставена ИКТ платформа преку која се нуди обука и советување на деца, родители и наставници.

 

[1]                      https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-progress-report_en.pdf


За повеќе информации во врска со релевантните проекти ве молиме кликнете овде

КМОП Атина (Главно седиште)

ул. Скоуфа бр.75
10680 Атина
Грција
Тел: +30 210 3637547
Факс: +30 210 3639758

 

КМОП Скопје

ул. 1737 бр.24/9, 1ви спрат
1000 Скопје
Македонија
Тел: +389 2 3144 199

КМОП Пираеус

ул. Тзавелла & Матрозоу бр.1
18533 Пираеус
Грција
Тел: +30 211 7201055
Факс: +30 211 7407525

КМОП Солун

ул. Афродитис & Одуссеос бр.3
54629 Солун
Грција
Тел: +30 2310 534322

КМОП Приштина

ул. Густав Мајер бр.7/1
10000 Приштина
Косово
Тел: +381 (0)38 712 683

KMOP Кишинев

ул. Когалничеану бр.75 М
MД 2009Кишинев
Молдавија
Тел: +373 67 224 222

КМОП Брисел

Rue de la Science, 14B
Брисел (Бизнис Центар)
Белгија

 

Изберете јазик

© КМОП. Сите права се задржани